Vedtægter

Vedtægter for Holbøl Lokalråd

§ 1: Foreningens navn er Holbøl Lokalråd. Foreningens virkeområde er Holbøl, Hokkerup, Hønsnap og Vilsbæk. Foreningens formål er at varetage områdets tarv og fremme dets interesser på bedste måde, ved egne initiativer og i samarbejde med områdets andre foreninger.

§ 2: Enhver voksen beboer i området kan blive medlem. Anmodning om medlemskab kan fremsættes til et bestyrelsesmedlem, medlemskort udleveres.

§ 3: Kontingentet, der fastsættes ved hvert års ordinære generalforsamling, opkræves én gang årligt, første gang ved indmeldelse, og dets betaling er en forudsætning for at kunne deltage i afstemninger på generalforsamlingen.

§ 4: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer og 1 suppleant, som vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling, ligeledes vælges der også 2 revisorer. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor afgår det ene år og 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor afgår det næste år.

§ 5: Bestyrelsen vælger af sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer samt sekretær.

§ 6: På den ordinære generalforsamling, der skal holdes i første kvartal, og hvortil der skal indkaldes med 14 dages varsel, fremlægges det årlige regnskab. Indkaldelse til generalforsamling varsles via lokale medier, dækkende Holbøl Sogn.

§ 7: Forslag, der ønskes fremlagt på den ordinære generalforsamling, tilstiles formanden skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter anmodning til formanden herom, samt skriftligt fremfører de forslag der ønskes behandlet.

§ 9: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved indkaldelse til generalforsamlingen gøres medlemmerne bekendt med dagsordenen.

§ 10: Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske ved en ordinær generalforsamling hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Der kan ikke stemmes pr. stedfortræder.

§ 11: Dagsorden ved generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og revisor.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Eventuelt.

Vedtaget

Ændret

6. april 2022 på Generalforsamlingen, Holbøl Landbohjem